اسرائیل پروازهای بین المللی را برای محدود کردن گسترش COVID-19 ممنوع می کند