اسقف های کاتولیک که میلیاردها نفر نشسته اند ، کمک های مالیاتی را در ایالات متحده جمع کرده اند