اسپانیا اجازه می دهد زندگی شبانه محدودی در مناطق تحت کنترل COVID-19 داشته باشد