اسپانیا برای ارسال واکسن علیه COVID-19 ، کاروانهای غذایی پس از فلج شدن جاده ها بر اثر طوفان برف ، واکسن می فرستد