اسپانیا در حال مسابقه برای پاک کردن برف قبل از یخ زدگی سرما و مسدود شدن جاده ها است