اسپانیا وضعیت مادرید ، سایر مناطق آسیب دیده از طوفان را اعلام کرده است