اسپانیا گزارش کرد تعداد روزانه موارد جدید COVID-19 ، مادرید عامل اصلی فشار در انگلیس است