اعتراضات در کلمبیا تا هفته چهارم ادامه دارد و معترضان قول دادند که ادامه دهند