اعتراضات در کلمبیا ضرر می کند ، اما مالیات اقتصادی آنها در حال افزایش است