اعتراضات علیه محاصره در ملبورن از بین رفته است زیرا موارد روزانه به یک بیماری همه گیر رسیده است