اعتماد به نفس در سراسر جهان در حال افزایش است ، اما فرانسه ، ژاپن و دیگران در این مورد تردید دارند: یک مطالعه