اعتماد فرانسه به گذشته استعمار در گزارش الجزایر بررسی شده است