افراد مسن در اسپانیا با جهش میزان عفونت ، عکس دوم COVID-19 را دریافت می کنند