افسر پلیس کاپیتول ایالات متحده که پس از حمله خشونت آمیز جان خود را از دست داد “کار خود را دوست داشت”