اقتصاد ایالات متحده قبل از همه گیری همه گیر شده بود ، اما نه آنطور که انتظار می رفت