امارات متحده عربی پس از همه گیری COVID-19 به برخی از خارجی ها تابعیت می دهد