انتاریو پیش بینی می کند که با افزایش واکسن های بیشتر در کانادا ، واکسن 19 افزایش یابد