انتخاب اطلاعات آمریكا به چین هشدار می دهد و قول می دهد غیرسیاسی باقی بماند