انتخاب بایدن به عنوان سازمان ملل چین را “دشمن استراتژیک” خواند