اندونزی یک ستاره شبکه اجتماعی روسی را که یک مهمانی برگزار کرده بود ، اخراج می کند