انگلستان به طور فزاینده ای اطمینان پیدا می کند که واکسن های COVID-19 بر علیه نوع هند کار می کنند