انگلستان در حال بررسی عکسهای مختلفی از واکسنها علیه COVID-19 است زیرا گزینه ها تهدید می کنند