انگلستان در مسابقه تلقیح COVID-19 ارتش واکسن های داوطلب را آموزش می دهد