انگلستان سومین بالاترین مرگ و میر روزانه را با موارد جدید در کمترین سطح 3 هفته ثبت می کند