انگلستان واکسن Moderna COVID-19 ، سومین اعتصاب از این دست را برای به دست آوردن صدا در کشور تأیید می کند