انگلستان گزارش می دهد حداکثر روزانه 1564 مرگ ناشی از COVID-19 ، موج دوم اکنون کشنده تر است