انگلیس با اعلام قرنطینه هتل در مورد رزرو تعطیلات هشدار می دهد