انگلیس برنامه هایی را برای جایگزینی و لغو مقررات کپی شده توسط اتحادیه اروپا تعیین می کند