انگلیس به شهروندان خود می گوید که فوراً افغانستان را ترک کنند