انگلیس حدود 2 میلیون نفر را علیه COVID-19 واکسینه کرده است: وزیر بهداشت