انگلیس درخواست عضویت در بلوک تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه را خواهد داد