انگلیس قرنطینه هتل COVID-19 را از 15 فوریه در میان انتقاد از تأخیر آغاز خواهد کرد