انگلیس محدودیت سفر را در میان نگرانی از نسخه جدید COVID-19 اعمال می کند