انگلیس می گوید ما عکسهایی را که سفارش داده ایم می خواهیم ، همانطور که سفارش واکسن COVID-19 در اروپا تیزتر می شود