انگلیس نسخه آفریقای جنوبی COVID-19 را در افراد فاقد ارتباط مسافرتی کشف کرده است