انگلیس واکسیناسیون علیه COVID-19 را افزایش می دهد: گزارش