انگلیس و ژاپن نسبت به اوضاع دریاهای شرق و جنوب چین ابراز نگرانی جدی می کنند