انگلیس گفته است که با ویزاهای جدید هنگ کنگ “آزادی و خودمختاری” را حفظ می کند