اولین کشتی جنگی آمریکایی از زمان افتتاح بایدن از تنگه تایوان عبور کرده است