اوکراین 12 میلیون دوز واکسن AstraZeneca ، Novavax COVID-19 را فراهم می کند