اپیدمی نوع COVID-19 در سیدنی در حال افزایش است ، موارد بی نظمی جامعه نگران کننده است