ایالات متحده با وجود اختلافات دیگر با چین در زمینه آب و هوا همکاری خواهد کرد: کری