ایالات متحده برای تشدید نظارت ، مطالعه انواع ویروس کرونا