ایالات متحده به مهاجران غیرمستند دسترسی مساوی به واکسن های COVID-19 را می دهد