ایالات متحده بیش از 400000 مرگ و میر ناشی از COVID-19 دارد