ایالات متحده در آخرین روزهای ریاست جمهوری ترامپ تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است