ایالات متحده در حال اقدام برای جلوگیری از تعیین تروریستی هوتس یمن است