ایالات متحده در نزدیک به هفت دهه اولین زن را در حکم اعدام فدرال اعدام کرد