ایالات متحده سیزدهمین و آخرین اعدام را تحت دولت ترامپ انجام می دهد