ایالات متحده هامبالی افراطی اندونزیایی را در سال 2002 در بالی متهم کرده است